Hekatee

22 teksty – auto­rem jest He­katee.

Do­piero gdy stra­cimy wszys­tko, sta­jemy się zdol­ni do wszystkiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2016, 01:26

Przes­ta­liśmy szu­kać pot­worów pod naszy­mi łóżka­mi, gdy zro­zumieliśmy że one są w nas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2016, 01:24

Chciałabym opi­sać te­go człowieka. Jest on ut­ka­ny z dwóch pier­wias­tków. Jed­nym z nich jest dob­roć i łagod­ność, dru­gim siła aż do upo­ru. Z te­go splo­tu jest dob­roć i łagod­ność. Z te­go splotu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2016, 12:01

(…) człowiek zbyt sil­ny nie może ot­worzyć się na miłość, za­myka się w swo­jej si­le jak w twier­dzy. Nie pot­ra­fi się poddać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2016, 12:01

"Nie miała w zwycza­ju darzyć mężczyzn miłością. W przeszłości kil­ku się w niej za­kochało... Ona jed­nak tyl­ko ich lu­biła al­bo pożądała - nic po­nad­to. (...) Po­dobał jej się męski podziw i galanteria, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2016, 14:42

W dzień gdy naj­silniej­sza światła moc
Są słowa, których nig­dy nie wypowiem
Wstyd ja­kiego nie znam w no­cy, sznu­ruje mi usta
Obojętność jest królową zimną, nieczułą.

~ Hey - Ja Sowa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2016, 14:33

Są słowa których nie wy­powiem. Zda­nia które zat­rzy­mam dla siebie. Te które nie uwierają...
Lu­bię mil­czeć z ciepłym uśmiechem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2016, 11:23

I wios­na by tak nie sma­kowała, gdy­by przed­tem zi­my nie było. 

myśl • 31 marca 2016, 00:44

Każdą mą kończynę prze­pełnia gniew i ból.
Każdą mą kończynę tra­wi sza­tański jad.
Jed­nak sed­no me­go ciała, na pozór chłod­ny tors,
wy­pełnia miłość tak wiel­ka i nieszczęśliwa.
Ser­ce po­tar­ga­ne ty­siącem myśli.
Ciało wewnątrz ob­la­ne solą skrywanych [...] — czytaj całość

myśl • 23 marca 2016, 19:24

Mogę ofic­jalnie pot­wier­dzić, że w dzi­siej­szych cza­sach kluczem do ser­ca mężczyz­ny nie jest uro­da, kuchnia, seks czy dob­ry cha­rak­ter, tyl­ko umiejętność spra­wiania wrażenia, że nie jes­teś nim zainteresowana. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 marca 2016, 16:08
Zeszyty
  • *** – myśli

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hekatee

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 czerwca 2016, 10:29Youki sko­men­to­wał tek­st Przestaliśmy szu­kać pot­worów pod [...]

14 czerwca 2016, 07:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st Dopiero gdy stra­cimy wszys­tko, [...]

9 czerwca 2016, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st (…) człowiek zbyt sil­ny [...]

8 czerwca 2016, 19:27Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st (…) człowiek zbyt sil­ny [...]

8 czerwca 2016, 13:23Irracja sko­men­to­wał tek­st (…) człowiek zbyt sil­ny [...]

8 czerwca 2016, 12:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chciałabym opi­sać te­go człowieka. [...] 

8 czerwca 2016, 12:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st (…) człowiek zbyt sil­ny [...]

30 maja 2016, 18:32Niusza sko­men­to­wał tek­st Nie miała w zwycza­ju [...]

14 maja 2016, 14:41M44G sko­men­to­wał tek­st W dzień gdy naj­silniej­sza [...]

13 maja 2016, 11:28krysta sko­men­to­wał tek­st Są słowa których nie [...]